Témata a projekty

Klikněte na obrázek a otevře se Vám plná informace

Příroda v Komořanech

Natura 2000 - Evropsky významné lokality

V Komořanech se můžeme pyšnit tím, že část našeho území patří mezi evropsky významné lokality Natura 2000

Poloha:

Jižní hranice hl. m. Prahy (m.č. Zbraslav, Modřany), lesnaté části Břežanského a Károvského údolí a bezejmenného údolí severně od údolí Břežanského mezi východním okrajem obcí Dolní Břežany, Lhota a Točná a tokem Vltavy.

Ekotop:

Geologie: Svrchnokřídové sedimenty s lokalitami neogenních a pleistocenních sedimentů.
Geomorfologie: V JV části Pražské plošiny.
Reliéf: Denudační se zarovnaným povrchem a exhumovanými předkřídovými povrchy.
Pedologie: Především kambizemě.
Krajinná charakteristika: Zalesněná sevřená údolí na dolním toku Břežanského potoka a dalších dvou menších vodotečí orientovaná V-Z (směrem k Vltavě), s lesními porosty různého charakteru a hodnoty (jižně a severně orientovaná úbočí), převážně listnatými, v termofytickém okresu Střední Povltaví.

Biota:

Přirozené porosty doubrav zejména na jižně orientovaných svazích údolí a ve vrcholových partiích, místy plochy stepního charakteru. Na severně orientovaných svazích zejména Břežanského údolí v některých partiích smrková monokultura.

Kvalita a význam:

Významná enkláva přirozených porostů teplomilných doubrav a stepí v blízkosti rozsáhlého městského celku.

Zranitelnost:

Ohrožení představuje případná aplikace insekticidů, výstavba, či intenzivní těžba.

více na: https://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143790 

Stezka svobody

Spolek pro Komořany společně s klubem vojenské historie Deutschmeister Infanterie z Točné připravují obnovení a rozšíření Stezky svobody, kterou bychom chtěli otevřít k 75. výročí ukončení bojů v našem katastru 10.5.2020. Stezka bude na asi 20 informačních tabulích mezi Točnou, Zbraslaví a Komořanami popisovat historické události, které se zde během 2. světové války odehrály a seznámí nás blíže s osudy lidí, jako např. Františka Matouška, Josefa Olivy, pplk. Ladislava Bedřicha, Bedřicha Pacholíka, Jiřího Calty, Františka Chlada, Jiřího Dostála, Ljubomíra Sejkory, Františka Šebka a dalších.

Centrum Komořan

Jsme rádi, že jak vedení MČ Prahy 12, tak architekti akceptovali připomínky Spolku pro Komořany - např. upustili od modrých nátěrů starých povrchů, nechali odvézt staré panely a nahrazují je novým živičným povrchem, přijali naše připomínky k bezpečnosti dětí a posunuli herní prvky dál od komunikací a zastíní je třemi košatými rychle rostoucími stromy (Pavlonie plstnatá). Vnitřní komunikace budou ponechány v původních profilech, protože se nejedná o budování nového centra, na které by bylo potřeba územní rozhodnutí, ale pouze o opravu a vylepšení. Vysazením mnoha nových stromů včetně vánoční Jedle kavkazské a umístěním herních prvků a laviček pod stromy jistě vznikne pěkná oblast v Komořanech. Jedná se o první etapu úpravy tohoto prostoru. V další etapě by se měla např. upravit křižovatka Komořanská-Revoluce, které již nebrání žádný strom, nebo vytvořit vodní prvek (pítko) a snad i přípojka elektřiny na pořádání veřejných akcí.

"Obchodní dům Billa" aneb jak se dělá veřejný prostor v Kodani

Inspirace

Spolek Pro Komořany se na základě žádosti u stavebního úřadu stal účastníkem řízení ve kterém chce investor v centru Komořan vybudovat obchodní dům. Před obchodním domem by mohlo vzniknout náměstí a naším cílem je aby náměstí a obchodní dům spolu ladily. Aby vytvořily prostor, ve kterém se budeme jako lidé dobře cítit. Prostor, který bude vytvářet základ nového udržitelného rozvoje Komořan. 

Dobrovolnická práce

Článek připravujeme