Projekty

Klikněte na obrázek a otevře se Vám plná informace.

Příroda v Komořanech

Natura 2000 - Evropsky významné lokality

V Komořanech se můžeme pyšnit tím, že část našeho území patří mezi evropsky významné lokality Natura 2000

Poloha:

Jižní hranice hl. m. Prahy (m.č. Zbraslav, Modřany), lesnaté části Břežanského a Károvského údolí a bezejmenného údolí severně od údolí Břežanského mezi východním okrajem obcí Dolní Břežany, Lhota a Točná a tokem Vltavy.

Ekotop:

Geologie: Svrchnokřídové sedimenty s lokalitami neogenních a pleistocenních sedimentů.
Geomorfologie: V JV části Pražské plošiny.
Reliéf: Denudační se zarovnaným povrchem a exhumovanými předkřídovými povrchy.
Pedologie: Především kambizemě.
Krajinná charakteristika: Zalesněná sevřená údolí na dolním toku Břežanského potoka a dalších dvou menších vodotečí orientovaná V-Z (směrem k Vltavě), s lesními porosty různého charakteru a hodnoty (jižně a severně orientovaná úbočí), převážně listnatými, v termofytickém okresu Střední Povltaví.

Biota:

Přirozené porosty doubrav zejména na jižně orientovaných svazích údolí a ve vrcholových partiích, místy plochy stepního charakteru. Na severně orientovaných svazích zejména Břežanského údolí v některých partiích smrková monokultura.

Kvalita a význam:

Významná enkláva přirozených porostů teplomilných doubrav a stepí v blízkosti rozsáhlého městského celku.

Zranitelnost:

Ohrožení představuje případná aplikace insekticidů, výstavba, či intenzivní těžba.

více na: https://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143790 

Stezka svobody

Sem vložte podnadpis

Spolek pro Komořany společně s klubem vojenské historie Deutschmeister Infanterie z Točné připravují obnovení a rozšíření Stezky svobody, kterou bychom chtěli otevřít k 75. výročí ukončení bojů v našem katastru 10.5.2020. Stezka bude na asi 20 informačních tabulích mezi Točnou, Zbraslaví a Komořanami popisovat historické události, které se zde během 2. světové války odehrály a seznámí nás blíže s osudy lidí, jako např. Františka Matouška, Josefa Olivy, pplk. Ladislava Bedřicha, Bedřicha Pacholíka, Jiřího Calty, Františka Chlada, Jiřího Dostála, Ljubomíra Sejkory, Františka Šebka a dalších.

Centrum Komořan

Sem vložte podnadpis

Jsme rádi, že jak vedení MČ Prahy 12, tak architekti akceptovali připomínky Spolku pro Komořany - např. upustili od modrých nátěrů starých povrchů, nechali odvézt staré panely a nahrazují je novým živičným povrchem, přijali naše připomínky k bezpečnosti dětí a posunuli herní prvky dál od komunikací a zastíní je třemi košatými rychle rostoucími stromy (Pavlonie plstnatá). Vnitřní komunikace budou ponechány v původních profilech, protože se nejedná o budování nového centra, na které by bylo potřeba územní rozhodnutí, ale pouze o opravu a vylepšení. Vysazením mnoha nových stromů včetně vánoční Jedle kavkazské a umístěním herních prvků a laviček pod stromy jistě vznikne pěkná oblast v Komořanech. Jedná se o první etapu úpravy tohoto prostoru. V další etapě by se měla např. upravit křižovatka Komořanská-Revoluce, které již nebrání žádný strom, nebo vytvořit vodní prvek (pítko) a snad i přípojka elektřiny na pořádání veřejných akcí.

Název produktu

Sem vložte podnadpis

Klikněte a můžete začít psát. Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut.

"Obchodní dům Billa" aneb jak se dělá veřejný prostor v Kodani

Inspirace

Spolek Pro Komořany se na základě žádosti u stavebního úřadu stal účastníkem řízení ve kterém chce investor v centru Komořan vybudovat obchodní dům. Před obchodním domem by mohlo vzniknout náměstí a naším cílem je aby náměstí a obchodní dům spolu ladily. Aby vytvořily prostor, ve kterém se budeme jako lidé dobře cítit. Prostor, který bude vytvářet základ nového udržitelného rozvoje Komořan. 

Dobrovolnická práce

Sem vložte podnadpis


Článek připravujeme