O nás


Účel spolku:

Realizace společensky prospěšných aktivit dotýkajících se lokality nacházející se v obci Praha, v katastrálním území Komořany, potažmo v katastrálním území Modřany (dále jen "území"), a to zejména zajišťování ochrany přírody a krajiny území, zachování urbanistického rázu území, podpora územního rozvoje území s přesahem na celou Prahu 12, podpora společenského a kulturního života místních obyvatel.


Základní cíle a hlavní činnosti spolku:

 • ochrana přírody a krajiny území, ochrana životního prostředí území a ochrana lidského zdraví;
 • ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického a architektonického dědictví území;
 • aktivní účast na komunitním plánování, spolupráce se státní správou, samosprávou, právnickými subjekty, fyzickými osobami a spolky;
 • dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů v území zahrnujících tvorbu příznivého životního prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.

To vše pro současnou i budoucí generaci.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých by mohly být naplněny, resp. dotčeny cíle spolku;
 • aktivní účast při koordinaci rozvojových záměrů území a lokalit s ním sousedících, či majících vztah k území;
 • pořádání společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
  (setkávání občanů, prezentace, přednášky, semináře);
 • organizování kampaní, petičních aktivit a průzkumů veřejného mínění, pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti;
 • propagace aktivit spolku, vydávání letáků, propagačních materiálů, mapových podkladů a publikací;
 • poradenská činnost pro veřejnost, jiné spolky a organizace;
 • účast v grantových či jiných řízeních pro získání finančních a jiných prostředků pro podporu činnosti spolku;
 • pořádání veřejných sbírek pro podporu činnosti spolku a pro zajištění činnosti spolku;
 • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.

Statutární orgán


 Ing. Petr Běťák - předseda 

Ing. Jiří Zemánek - místopředseda

Ing. arch. Eva Rybníčková - místopředsedkyně