Stanovy Spolku Pro Komořany

Stanovy

Spolku Pro Komořany

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Spolek Pro Komořany (dále jen "spolek") je právnickou osobou.

Spolek je založen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 2

Název, sídlo, účel spolku

Název spolku:Komořany, z.s.

Sídlo spolku:Na Komořsku 1322 /7, Praha 12, PSČ: 143 00

Účel spolku: Realizace společensky prospěšných aktivit dotýkajících se lokality nacházející se v obci Praha, v katastrálním území Komořany, potažmo v katastrálním území Modřany (dále jen "území"), a to zejména zajišťování ochrany přírody a krajiny území, zachování urbanistického rázu území, podpora územního rozvoje území s přesahem na celou Prahu 12, podpora společenského a kulturního života místních obyvatel.

Čl. 3

Cíle a hlavní činnosti spolku

Základní cíle a hlavní činnosti spolku:

 • ochrana přírody a krajiny území, ochrana životního prostředí území a ochrana lidského zdraví;
 • ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického a architektonického dědictví území;
 • aktivní účast na komunitním plánování, spolupráce se státní správou, samosprávou, právnickými subjekty, fyzickými osobami a spolky;
 • dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů v území zahrnujících tvorbu příznivého životního prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.

To vše pro současnou i budoucí generaci.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých by mohly být naplněny, resp. dotčeny cíle spolku;
 • aktivní účast při koordinaci rozvojových záměrů území a lokalit s ním sousedících, či majících vztah k území;
 • pořádání společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
  (setkávání občanů, prezentace, přednášky, semináře);
 • organizování kampaní, petičních aktivit a průzkumů veřejného mínění, pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti;
 • propagace aktivit spolku, vydávání letáků, propagačních materiálů, mapových podkladů a publikací;
 • poradenská činnost pro veřejnost, jiné spolky a organizace;
 • účast v grantových či jiných řízeních pro získání finančních a jiných prostředků pro podporu činnosti spolku;
 • pořádání veřejných sbírek pro podporu činnosti spolku a pro zajištění činnosti spolku;
 • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.

Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku (dále jen "člen") se může stát fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, kteří se ztotožňují s účelem a cíli spolku a vyjádří řádně souhlas se stanovami spolku (dále jen "stanovy").

Vznik členství ve spolku

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky (doručené kterémukoliv členovi výboru spolku, nebo zaslané do sídla spolku) výborem spolku.


Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku, které řádně vyjádřily souhlas se stanovami.

Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením ze spolku, na základě řádně doručeného oznámení o vystoupení ze spolku kterémukoliv členovi výboru spolku, nebo zaslaného do sídla spolku;
 • vyloučením ze spolku z důvodů jednání, které ohrožuje účel spolku a dosažení základních cílů spolku; výbor spolku je oprávněn vyloučit člena též z důvodu jeho nečinnosti, pokud taková situace trvala dva roky a pokud měla znaky úmyslného chování; rozhodnutí o vyloučení člena vzniká na základě hlasování členské schůze, či na základě hlasování výboru spolku; členství ve spolku je ukončeno dnem řádného odeslání rozhodnutí o vyloučení člena vyloučenému členovi spolku; v případě, že nejsou známy veškeré okolnosti k projednání vyloučení, může být členství dotčenému subjektu pozastaveno na dobu do uskutečnění konečného řádného rozhodnutí;
 • úmrtím člena spolku či zánikem člena spolku, jakožto právnické osoby;
 • zánikem spolku;
 • z dalších důvodů předpokládaných zákonem.

Veškeré vypořádání vůči subjektu, jehož členství ve spolku zaniklo, proběhne nejpozději do tří měsíců od řádného ukončení členství dle stanov spolku.

Seznam členů spolku

Seznam je neveřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen výboru spolku při vzniku a zániku členství, dále při jakékoliv změně podstatných identifikačních údajů členů spolku ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku rozhodné události.

Práva a povinnosti člena spolku

Člen spolku je oprávněn zejména:

 • osobně se účastnit členské schůze a hlasovat při přijímání usnesení (dále také "rozhodnutí") členské schůze;
 • volit výbor spolku a další orgány spolku, a být do nich volen;
 • vyjádřit svůj názor na činnost spolku a tuto ovlivňovat předkládáním návrhů, podnětů a připomínek, obracet se na členy výboru spolku v době mezi zasedáními členské schůze;
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem;
 • podílet se na praktické činnosti spolku.
 • Člen spolku je povinen zejména:
 • Dodržovat stanovy spolku, aktivně hájit zájmy spolku a dodržovat vnitřní dohody spolku;
 • řídit se usneseními členské schůze a výboru spolku;
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
 • nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s účelem, cíli a zájmy spolku;
 • udržovat své kontaktní či jiné pro činnost spolku podstatné informace v aktuální podobě stavu ve vztahu k výboru spolku.

Čl. 6

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze;
 • výbor spolku;
 • statutární orgán;
 • kontrolní komise;

Čl. 7

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ji shromáždění členů spolku. Členská schůze se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku.


Členská schůze je svolána též v případě, kdy o to požádá alespoň 1/3 členů spolku písemnou, nebo elektronickou formou.

Každý člen spolku má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.


Usnesení členské chůze je platné, je-li při hlasování přítomna nadpoloviční většina členů spolku.


Není-li ve stanoveném termínu členské schůze přítomna nadpoloviční většina členů spolku, přestože byla členská schůze řádně svolána, koná se tato o 30 minut později za účasti přítomných členů spolku a usnesení členské schůze je platné, pokud bylo schváleno většinou 2/3 přítomných členů spolku.

Řádným způsobem svolání členské schůze se rozumí:

 • pozvánka byla odeslána všem členům spolku na jejich kontaktní adresu prostřednictvím písemné nebo elektronické pošty, v předstihu nejméně 20 dnů před stanoveným termínem konání členské schůze;
 • pozvánka obsahuje uvedení programu členské schůze.

Členové se zúčastňují členských schůzí osobně.


Zápis usnesení členské schůze pořizuje člen, který byl k tomu pověřen členskou schůzí (zapisovatel).


Správnost zápisu potvrdí svým podpisem další člen, který byl k tomu pověřen členskou schůzí (ověřovatel zápisu).


Zápis z členské schůze bude vyhotoven do 30 kalendářních dnů od konání členské schůze.


Členská schůze rozhoduje o všech podstatných věcech a záležitostech týkajících se spolku, zejména však:

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
 • určuje počet členů výboru spolku, vymezený stanovami; volí a odvolává členy výboru spolku a členy kontrolní komise, případně jejich náhradníky;
 • určuje konkrétní zaměření činnosti spolku a jeho konkrétní cíle na další období;
 • schvaluje zprávu o činnosti výboru spolku za předcházející rok;
 • schvaluje účetní závěrku za předcházející rok a rozpočet spolku na následující rok;
 • rozhoduje o vyloučení členů;
 • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;
 • rozhoduje o případném členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;
 • rozhoduje o dalších otázkách, které si členská schůze vyhradí;
 • rozhoduje o zániku spolku.

Svolanou členskou schůzi lze v případě nutnosti odvolat, nebo odložit.


Čl. 8

Výbor spolku

Výbor spolku (dále jen "výbor") rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, je oprávněn přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

Výbor spolku je volen členskou schůzí.

Výbor spolku svolává členské schůze a řídí činnost spolku postupem, který je v souladu s usneseními členské schůze.


Schůze výboru spolku se konají dle potřeby.


Výbor spolku je schopný se usnášet, pokud se jednání účastní alespoň tři jeho členové. Výbor spolku rozhoduje na základě hlasování, každý člen výboru má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro návrh byla prostá většina hlasů, během jednání a při hlasování byl přítomen předseda nebo jeden z místopředsedů a celkový počet hlasujících tvořil nadpoloviční většinu počtu členů výboru.

Výbor spolku může hlasovat pomocí e-mailové komunikace. Zastoupení členů výboru spolku není možné.


Funkční období člena výboru spolku je dvouleté.

Výbor spolku má 3 až 7 členů, dle rozhodnutí členské schůze.


Předsedu, 1. a 2. místopředsedu si výbor spolku volí sám ze svého středu.


V případě odstoupení člena výboru spolku z funkce se do 30 dnů konají doplňující volby člena výboru, pokud při řádné volbě nebyli současně voleni náhradníci, kteří pak nastupují v pořadí daném počtem volebních hlasů. Funkční období náhradníků končí shodně s ostatními členy výboru.

Zasedání výboru spolku se může zúčastnit každý člen spolku jako host bez hlasovacího práva.


Minimální věk člena výboru spolku je 18 let.


Činnosti výboru:

 • svolává zasedání členské schůze;
 • vede řádně agendu členské schůze a neveřejný seznam členů spolku;
 • archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze;
 • odpovídá za hospodaření a naplňování cílů spolku;
 • vydává stanoviska spolku a reprezentuje spolek navenek;
 • projednává náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich;
 • předkládá členské schůzi k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní správy nebo záležitosti s finančními dopady, které překračují kompetence výboru spolku;
 • předkládá členské schůzi přehled o činnosti spolku a činnosti výboru spolku v minulém období;
 • předkládá členské schůzi k projednání plán činnosti pro další období;
 • předkládá členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu;
 • předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku;
 • předkládá členské schůzi návrhy k vyloučení členů ze spolku.

Výbor spolku může vyhlásit písemné nebo elektronické hlasování členů spolku. Pravidla tohoto hlasování schvaluje členská schůze.

Čl. 9

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.


Kontrolní komise je tříčlenná. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem výboru spolku.


Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrola hospodaření se provádí nejméně jednou za rok, zprávy o kontrolní činnosti předkládá ke schválení členské schůzi.


Funkční období kontrolní komise jako orgánu spolku je čtyřleté.


Člen kontrolní komise je volen členskou schůzí.


Předsedu kontrolní komise volí členové kontrolní komise ze svého středu.


V případě zdůvodněného odstoupení člena kontrolní komise z funkce, se provede doplňující volba člena kontrolní komise na dobu do konce funkčního období komise. Odstupující člen doručí písemné oznámení se zdůvodněním do sídla spolku. Lhůta doplňující volby je do 30 kalendářních dnů, pokud při řádné volbě nebyli současně voleni náhradníci, kteří pak nastupují v pořadí daném počtem volebních hlasů. Funkční období náhradníků končí shodně s ostatními členy kontrolní komise.

Čl. 10

Statutární orgán

Statutárním orgánem spolku jsou předseda, 1. Místopředseda a 2. místopředseda.


Dokumenty s právními dopady musí být podepsány dvěma členy statutárního orgánu. Za spolek může též v konkrétním případě jednat zplnomocněná osoba

Čl. 11

Hospodaření spolku


Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených ve stanovách spolku a jsou v souladu s činnostmi spolku dle těchto stanov, při současném dodržování principu řádného hospodáře.


Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, koncepci hospodaření spolku schvaluje členská schůze na základě předloženého rozpočtu.


Výbor spolku každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření za předchozí rok.


Spolek je financován zejména z darů, grantů, dotací a dobrovolných členských příspěvků.


Čl. 12

Majetkové vypořádání při zániku spolku,

V případě zániku spolku, po provedené likvidaci, se jeho majetek bezplatně převede na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Nebude-li právnická osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, převede se majetek na městskou část Praha 12.

Čl. 13

Závěrečná a přechodná ustanovení

V ostatním platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a příslušná ustanovení ostatních obecně závazných právních předpisů.

Do doby řádného zvolení výboru spolku, vykonává jeho pravomoci přípravný výbor, složený z prvních, resp. zakládajících, níže podepsaných osob. Přípravný výbor dodržuje stejné zásady, jaké ve stanovách spolku platí pro výbor spolku.

V případě rozporu stanov s občanským zákoníkem platí ustanovení občanského zákoníku.

Stanovy spolku byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 23. 5. 2016

Petr Běťák, bydliště Na Komořsku 1322/7, 14300 Praha 12:.............................