Jednací řád

 

 

 

 Jednací řád

Spolku Pro Komořany

Se sídlem Na Komořsku 1322/7


 


. 4

. 4

Poslání 4

Vize. 5

Strategie. 5

Cíle. 6

Úkoly. 6

3 Zásady pro interní jednání v rámci spolku. 7

1.      Schůze. 7

a.      Hlasování 7

b.      Kultura jednání 7

2.      Emailová interní korespondence. 8

4 Zásady pro jednání mimo spolek. 9

1.      Osobní jednání 9

2.      Veřejné projevy a sdělení do médií 9

3.      Dopisová korespondence. 10

4.      Emailová externí korespondence. 10

5.      WEB. 10

6.      Facebook. 10

7.      Vizitky. 10

Příloha 1 – Vzor zápisu ze schůze. 11

Příloha č.2 – Vzor úředního dopisu podle ČSN 01 6910. 12

Příloha č. 3 – Vzor vizitky. 13

Příloha č. 4 - Vzor záznamu z jednání 14

Příloha č. 5 - Vzor zápisu z jednání 15

 


 

1 Preambule

 

Spolek pracuje efektivně, když je současně podněcována a udržována motivace všech členů a jsou vytvořena jasná pravidla a řád.

  

 

 

Zdroj: Blake – McCanse: Kniha Vedení a moc, Open university Business school  1996

 

Cílem tohoto jednacího řádu je vytvořit určitý řád, který by zabránil chaosu
a současně nebránil motivaci a iniciativě jednotlivých členů.
Vzhledem k dobrovolnosti práce ve spolku si neklademe za cíl vytvoření efektivního týmu, ale vytvořit „Zlatý střed“.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2 Hierarchie dokumentů

 

Stanovy

Jsou nejvyšším dokumentem Spolku Pro Komořany (dále jen „Spolek“). V případě rozporu stanov s občanským zákoníkem platí ustanovení občanského zákoníku.
V rámci stanov spolek realizuje své poslání, vizi, strategii i cíle.

 


 

 


Poslání

 

                  

Vize

 

 


Strategie

  

 

         Úkoly

 

 

Poslání

Odpověď na otázku „Proč to děláme?“

„Chceme sledovat společný zájem občanů, investorů, veřejné správy a urbanistů pro vytvoření atraktivního, účelného a klidného prostoru pro bydlení, komunitní život, nerušící výrobu a odpočinek, odpovídající současným i budoucím potřebám.“

Vize

Co chceme v horizontu 5-10 let udělat?

Vize jsou dlouhodobé a koriguje je členská schůze

Strategie

Jak to chceme udělat?

Strategie se vytváří na několik let dopředu a je schvalována členskou schůzí.

Plnění strategie kontroluje výroční členská schůze.


 

Cíle

Co uděláme v příštím roce:

Cíle vycházejí z vize a strategie a musí být splňovat kritéria SMART[1]

Cíle jsou stanovovány na 1 rok a jsou schvalovány členskou schůzí.

Úkoly

Úkoly vyplývají z cílů, jsou krátkodobé a musí splňovat kriteria SMART.

Úkol musí mít svého nositele a plánovaný termín splnění.

Úkoly zadává svým členům výbor, jsou registrovány v zápise ze schůze výboru a jejich plnění je kontrolováno na další schůzi.

Pakliže nositel nemůže úkol nebo termín splnit, informuje včas předsedu nebo místopředsedy, aby mohli najít jiné řešení.


 

3 Zásady pro interní jednání v rámci spolku

1.     Schůze

a.      Hlasování

Na začátku hlasování je nutné odhlasovat, zda se bude hlasovat aklamací (zvednutím ruky) nebo bude hlasování tajné. O způsobu hlasování rozhodně nadpoloviční většina.

b.     Kultura jednání

 

Problém

Řešení

Nejasné nebo

nesprávné cíle

Od samého počátku musí být známy výstupy, které se od schůze očekávají. Každý by měl vědět, proč se tam schází, o čem se asi bude diskutovat a čeho by se mělo dosáhnout

Nedostatečná příprava

Minimální příprava by měla spočívat v pročtení zápisu z předcházející schůze a přednesení programu zahajovací schůze. Ještě předtím byste si však měli přečíst podklady nebo promyslet témata na danou schůzi, o která máte zájem a k nimž asi budete diskutovat. To však znamená povinnost pro organizátory: kromě včasné zprávy o konání schůze byste měli v dostatečném předstihu obdržet program, podklady a veškerý doplňující materiál.

Nedodržování stanoveného času

Schůze by měly začínat včas a také čas ukončení by měl být uveden v programu nebo odsouhlasen na začátku schůze

Příliš mnoho účastníků

Pokud se schůze účastní příliš mnoho lidí, stálo by zřejmě mnoho času, aby byly všechny názory vyslechnuty.
Otázka, jestli pozvat na schůzi lidi zvenčí organizace. Pokud je příslušný odborník na schůzi potřebný kvůli zajištění informací, měl by se zúčastnit i diskuse. V opačném případě by stejný účel splnila i písemná zpráva.

Nedostatky v programu

Před začátkem formální schůze je nutno rozeslat program. Lidé se připraví na diskusi a tím vyloučí irelevantní nebo periferní problémy.

Nedostatky v zápisu ze schůze

Není vždy nutné pořídit formální zápis, ale měli byste rozeslat alespoň poznámky (teze) jako potvrzení o přijatých rozhodnutích a vyžadované činnosti. Všechny schůze by měly končit dohodou o dalším postupu. V ideálním případě by měly být všechny úkoly uloženy konkrétním lidem nebo skupinám a dohodnout způsob a termín podání informace o splnění.
Používat zavedený formulář pro zápisy ze schůzí – vzor v příloze č. 1

Nedostatky v postupu

Schůze by měly začínat přečtením zápisu nebo poznámek z předcházející schůze, aby všichni zúčastnění znali stav plnění úkolů. Mělo by se tak stát na začátku schůze a měl by se o tom pořídit zápis.

Neopodstatněná přítomnost

Pokud nemusíte na nějakou schůzi jít, protože vaše přítomnost není nevyhnutelná – nechoďte tam, ale přesvědčte se, zda předsedající jsou o tom dopředu informováni.

Špatná taktika

Lidé neprosazují vždy své názory jasně nebo ve správné chvíli nebo nezvolí správný přístup.

Špatná komunikace

Neefektivní komunikace obsahuje dlouhé, nesouvislé projevy, fakticky nesprávná nebo nepodložená tvrzení, zbytečné a zbytečně opakované otázky a nesrozumitelné řeči. Předsedající by měl -pokud je to možné – řídit schůzi tak, aby komunikace byla efektivní, např. zavedením časového limitu pro řečníky nebo omezením počtu otázek.

Skákání do řeči

Předsedající by měl zabrání ve skákání do řeči a napomenout skákajícího.
Pro zrychlení komunikace se osvědčuje pravidlo, že ten, kdo chce mluvit, nejprve zopakuje myšlenku předřečníka a teprve poté sdělí svoji myšlenku. Tím je zajištěno, že se všichni koncentrují na sdělení a vyloučí se špatné interpretace.

Nedostatek sebedůvěry

Někteří lidé mají hrůzu z toho, že musí na schůzi mluvit, ale zkušený předsedající jim může pomoci. Pochvala pomáhá zvyšovat sebedůvěru. Např. můžete poznamenat: „To byl velmi hodnotný příspěvek pana X a my bychom se měli postarat, aby nezapadl“ nebo: „jsem rád, že jste se o tom zmínil – je to velmi důležité“.

Pokud si sám nedůvěřujete, přesvědčte se, že máte po ruce všechna fakta a poznámky, na jejichž základě budete hovořit a hovořte jasně.

Nedodržení postupů

Některé schůze jsou velmi formální a mohou mít písemně formulovaný „jednací řád“ nebo pravidla pro vedení schůze. Účastníci by mohli uplatňovat právo přerušit řečníka v případě, že nejsou tato pravidla dodržována.

Zdroj: Kniha Komunikace, Open University Business school  1999

 

2.     Emailová interní korespondence

 

 1. E-maily by se měly posílat pouze na adresy, které členové uvedou jako adresy pro komunikaci spolku.

 2. V kolonce „Předmět“ uvádět vždy aktuální téma, aby bylo možno e-maily archivovat a rychle se v nich vyznat.

 3. Posílat pouze na ty osoby, jichž se daná věc týká

 4. Nepoužívat skryté kopie, aby se interní informace nešířily nekontrolovatelně.

 

 


 

4 Zásady pro jednání mimo spolek

1.     Osobní jednání

 • Při jednáních mimo spolek se od nás očekává, že budeme hrát roli reprezentanta spolku. Proto nemohu prezentovat svoje osobní názory, ale názory, na kterých se shodne výbor anebo alespoň dva statutární zástupci.

 • Je-li to možné, na jednání chodí alespoň dva členové výboru společně.

 • Každé jednání musí být předem připraveno a promyšleno. Příprava by měla mít písemnou formu, kterou odsouhlasí další člen výboru.

  1. Termín

  2. Místo

  3. Účastníci

  4. Důvod / Téma jednání

  5. Cíle jednání (měly by splňovat kritéria SMART

  6. Nutné podklady

 • Je výhodné přípravu zpracovávat již ve formuláři Záznam z jednání nebo Zápis z jednání.

 • Písemnou žádost o schůzku s uvedením důvodu jednání, termínu a místa zaslat alespoň týden předem.

 • Den před schůzkou telefonicky ověřit, zda schůzka platí.

 • Jednající zpracuje záznam z jednání – viz příloha č. 4 a nechá ověřit druhým jednajícím za spolek.

 • V případě, že při jednání dojde k nějakým dohodám, měl by se sepsat zápis z jednání a ten by na místě měly podepsat obě strany – viz příloha č. 5

 • Záznamy a zápisy se mohou zveřejnit pouze se souhlasem všech zúčastněných.

 • Všechny záznamy a zápisy z jednání jsou archivovány u předsedy spolku.

 

2.     Veřejné projevy a sdělení do médií
 

 • Při veřejných projevech se od nás očekává, že budeme hrát roli reprezentanta spolku. Proto nemohu prezentovat svoje osobní názory, ale názory, na kterých se shodne výbor.

 • Každé jednání musí být předem připraveno a promyšleno. Příprava by měla mít písemnou formu, kterou odsouhlasí výbor.  

 • Od novinářů vždy požadujte autorizaci, aby nedošlo k dezinterpretaci výroků.


 

 

3.     Dopisová korespondence


Korespondence by měla odpovídat ČSN 01 6910 – viz příloha 2

Každý dopis bude podepsán jedním statutářem + libovolným členem výboru

4.     Emailová externí korespondence

 • Sdělení začíná zdvořilostním oslovením (někdy pozdravem nebo neformálním oslovením).

 • Úprava textového sloupce je stejná jako ve všech obchodních a úředních dopisech.
  Nepoužívá se automatické dělení slov.

 • Obsahem bývají kratší sdělení, někdy též dotazy, upomínky apod.

 • Zakončení zprávy zaslané e-mailem obsahuje pozdrav, (titul), jméno, příjmení a funkci odesílatele, název a adresu odesílající instituce a údaje o spojení s odesílatelem (číslo telefonu, faxu, e-mailovou a/nebo internetovou adresu).

 

5.     WEB

 • Používat výhradně k prezentaci spolku.

 • Text a forma prezentovaných sdělení podléhá schválení výborem.

 • Nedopustit, aby se na Webu objevovala reklama politických stran

 •  

 

6.     Facebook

 • Dodržovat věcnost, v případě kritiky je nutné kritizovat věcně a opírat se o fakta

 • Dodržovat zásady slušnosti

 • Snažit se o pozitivní příspěvky

 •  

   

 

7.     Vizitky

 

Vizitkami se za spolek mohou prokazovat pouze statutární zástupci.

Vzhled vizitek musí odpovídat vzoru dle přílohy č. 3

Příloha 1 – Vzor zápisu ze schůze

 

Příloha č.2 – Vzor úředního dopisu podle ČSN 01 6910 

Příloha č. 3 – Vzor vizitky

 


 

Příloha č. 4 - Vzor záznamu z jednání

 

 

Příloha č. 5 - Vzor zápisu z jednání

 [1] SMART:               Specific – konkrétní, jasně definovaný předmět

                               Measurable = měřitelný

                               Achievable = dosažitelný

                               Realistic – realistický

                               Time-bound – ohraničený v čase