Výsledky 2. plánovacího setkání nad územní studií Komořany

08.08.2018

Občané jsou odborníci na to, jak chtějí žít.

Architekti a plánovači na to, co a kde je k tomu potřeba mít.

Proces participace veřejnosti znamená cíleně připravovat komunikaci a získat tak od správných lidí správné informace ve správné fázi plánování.


27.6.2018 proběhlo v Komořanech 2. plánovací setkání, na kterém byl projednáván návrh konceptu územní studie. Setkání se zúčastnilo asi 100 místních občanů, kteří k němu dali své připomínky. 

Výstupy z tohoto setkání jsou podkladem pro  zpracování hrubopisu návrhu studie.

Na plánovacím setkání byla podrobně diskutována konkrétní pozitiva a negativa pracovní verze územní studie jako zpětná vazba k práci architektů na koncepčním řešení celého území i dílčích lokalit. Popsání pozitiv je důležité proto, aby při dalších úpravách studie pozitiva mimoděk nevymizela. Popsání negativ vytipovává, co je při tvorbě finálního návrhu studie naopak
žádoucí zkusit změnit.

Další postup: Hrubopis územní studie má být odevzdán magistrátu do 21.8.2018. Poté jej magistrát rozešle dotčeným orgánům (ROPID, IPR, TSK, PVK, hygiena, rozvodné závody, atp.) Jejich připomínky a námitky zpracovatel územní studie zapracuje  do čistopisu, který má být hotov během podzimu. Poté by územní studie měla být zaregistrována v centrálním registru a stane se neopominutelným podkladem při schvalování změn územního plánu.