Proběhlo veřejné projednání územní studie Komořan 28.11.2018

29.11.2018

Včera dne 28.11.2018 byl v sále CAMP v budovy Institutu pro plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR) v Emauzích veřejnosti představen hrubopis Územní Studie Komořan.
Byli přítomní radní hl. města Prahy pro oblast územního rozvoje doc. Ing. arch
Petr Hlaváček, pracovníci odboru strategických investic (OSI), paní Ing. arch.
Pospíšilová z IPRu, pečující o jižní sektor Prahy, kam spadá naše městská
část. V hojném počtu se dostavili a diskutovali členové vedení naší
městské části - jmenovitě: Mgr. Jan Adamec - starosta, Ing. Vojtěch Kos, MBA -
1. místostarosta, Ing. Eva Tylová - místostarostka, Ing. Hana Jandová -
uvolněná radní, Mgr. Petr Prchal, MPA uvolněný radní, Lukáš Findejs - uvolněný
radní a architekt naší městské části Ing. Pajskr.
Při úvodním vstupu nás Ing. arch. Cach a Ing. Ing. Marka Pecháček z oddělení pořizování dílčích dokumentací magistrátu hl. m. Prahy (zadavatel studie) provedli procesem přípravy, zpracování a schvalování územní studie.

Poté podal hlavní architekt zpracovatelské skupiny Ing. arch. Filip Tittl stručný výklad k východiskům, struktuře i některým detailům územní studie.

Následovala bohatá a věcná diskuse mezi občany, radními, pořizovatelem, řešiteli studie a
projektanty městských technických sítí. Během diskuse si přítomní vyměnili
informace o obsahu studie i procedurách, které, jak se předpokládá, budou
následovat v procesu přestavby a výstavby Komořan následujících let. Velká pozornost byla věnována dopravě, kdy na otázky odpovídal specialista na dopravu zpracovatele Ing. Květoslav Syrový a zástupce DPHMP Ing. Filip Jiřík.
Veřejnost může podat své připomínky na magistrátu do středy 5.12. Následovat
bude vypořádání připomínek (rozhodování o jejich opodstatněnosti). Ty z nich,
které budou shledány přínosnými, budou během následujících dvou měsíců
projednány s klíčovými aktéry. Dojde-li ke shodě soukromého a veřejného zájmu,
budou zapracovávány do konečné podoby Uzemní studie Komořan.