Milostivé léto

12.11.2021

Milostivé léto

Máte-li dluhy vůči veřejnoprávnímu subjektu následujícího charakteru např. dluhy za jízdu načerno, dluhy na nájmu v obecním nebo městském bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií, nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, dluhy za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a Vaše dluhy jsou v exekuci (zahájené do 28. 10. 2021) vedené soudním exekutorem, tak máte možnost v rámci časově omezené akce "Milostivé léto" od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít tento institut pro odpuštění úroků z prodlení a dalších poplatků plynoucích z neuhrazené jistiny dluhu/ů. Postačí uhradit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu) a k tomu poplatek 908,- Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou Vám odpuštěny veškeré sankce, úroky z prodlení, poplatky advokátům či penále atd.

Zvažte své finanční možnosti a pokud se rozhodnete pro využití této akce, tak pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádejte o vyčíslení nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte akci "Milostivé léto" a máte tudíž zájem uplatnit ke svým dluhům ust. čl. IV bod 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb. Do výše uvedeného data musíte provést platbu dluhu jistiny a poplatku exekutora. Pokud máte již uhrazenu jistinu, ale nyní exekutor po Vás vymáhá poplatky spojené s dluhem (tzv. příslušenství), je možné akci "Milostivé léto" uplatnit i na toto příslušenství dluhu, tj. projevit písemný zájem a uhradit poplatek 908,- Kč exekutorovi do výše uvedeného data.

Exekutor po uhrazení požadovaných částek zastaví exekuci a v usnesením rozhodne o osvobození od placení příslušenství, což zašle dlužníkovi poštou nebo do datové schránky.

Milostivé léto se nevztahuje:

- na daňové exekuce u finančních, celních úřadů, obecních úřadů, soudů, zdravotní pojišťoven, úřadů práce - vymáhané napřímo bez exekutora,

- na dluhy patřící původně do výčtu výše, ale již prodané jinému věřiteli (např. neuhrazené jízdné),

- na dluhy, které nejsou vymáhány soudním exekutorem,

- dluhy u dlužníka v oddlužení (insolvenci),

- peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,

- pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,

- pohledávky na výživném,

- pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Veřejnoprávním subjektem je např. zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, územně samosprávný celek - obec, město, městská část, kraj, dále státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace územně samosprávného celku, státní podnik nebo právnická osoba s většinovou účastí státu či územně samosprávného celku - např. dopravní podnik nebo ČEZ, dále Český rozhlas anebo Česká televize, nemocnice ve vlastnictví krajů nebo státu, soudy a mnoho dalších subjektů.

V případě nejasností je možné spolupracovat v rámci poradenství i s nestátní neziskovou organizací kvalifikovanou pro poskytování dluhového poradenství.

Nevíte si rady či potřebujete konzultaci? Neváhejte se obrátit na:

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni

+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy

+420 800 100 000, info@praha.eu

Další informace naleznete na: milostiveleto.cz | jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz