Šabatka - Central Group je opět aktivní

17.05.2018

Šabatka: Central Group prosazuje rychlou změnu územního plánu.

Central Group se opět intenzívně snaží o změnu územního plánu na louce Na Šabatce.

Změnu schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 12 (Z-09-011-15 ze dne 24.11.2015, toto usnesení nerevokovalo, tedy stále platí) a znovu se jí zabývá nyní i Magistrát hl. m. Prahy. Přestože s návrhem změny nesouhlasila Komise pro územní rozvoj Hl. města Prahy, tak Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP tuto změnu 19.4.2018 odsouhlasil - viz výtah ze zápisu:

J. Slezák uvedl bod programu (Soudem zrušená změna Z 1424/07
ÚP SÚ hl. m. Prahy) a dodal, že tato změna

byla již dvakrát schválena ZHMP, ale opět je zrušena soudem.
J. Slezák navrhl schválit znovu pořizování této změny.

J Slezák vyzval k diskuzi:

A. Zábranský: navrhl neschválit znovu pořizování této změny.

Pan Běťák (Spolek pro Komořany): uvedl, že podali žalobu proti rozhodnutí ZHMP v
této věci.  Důvodem nebylo to, že by chtěli za každou cenu zachovat louku a Central Groupu zabránit ve výstavbě. Důvodem byla etapizace, protože v Komořanech je masivní rozvoj bytové výstavby a chybí dopravní infrastruktura a obchvat Komořan, je plánována výstavba tramvajové tratě, současná Komořanská ulice je přetížená. Už nyní se projevuje nedostatek míst ve školkách a ve škole, přestože je zatím obydlena  jen asi čtvrtina Modřanského háje, už vygenerovala asi 100 dětí ve věku do dvou let. Jsou plánovány výstavby dalších bytů, chybí infrastruktura - zdravotnictví, lékárny apod. Je zpracována územní studie pro Komořany. Central Group se může spolupodílet se na vytvoření této studie, neboť mají možnost dát své věcné požadavky. Navrhl proto nedoporučit znovu pořizování této změny.

Ing. Čemus: uvedl, že důvodem prvního zrušení této změny soudem bylo to, že byl
navýšen koeficient míry využití území. Soud konstatoval, že toto je zásadní
změna a musí být projednána formou opatření obecné povahy. Konala se náprava, ale žadatel stáhl žádost na navýšení, tzn. změna byla vydána tak, jak byla zákonně v té době projednána. Problémem je, že za cca 5 let od projednání změny se změnily výklady MMR a došlo k upřesnění různých vyjádření. Na základě toho byla tato změna podruhé napadena u soudu a žalovanými body bylo špatné odůvodnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, špatné odůvodnění vymezení nových zastavitelných ploch dle § 55 stavebního zákona a špatné odůvodnění zásahu do CSZ. Proti tomuto rozhodnutí byla podána kasační stížnost, bylo uspěno u jednoho bodu, a to u vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vznesené výtky by měly být napraveny v rámci procesu projednání.

Pan Běťák (Spolek pro Komořany): doporučil, aby se s touto změnou počkalo na
zpracování územní studie, která by měla být hotova v září tohoto roku.

Ing. Pajskr (architekt MČ Praha 12) : uvedl usnesení zastupitelstva městské části z
roku 2015. Zastupitelstvo souhlasilo s danou změnou za podmínky
dodržení hygienických limitů na okolních komunikacích, za podmínky realizace dvojice světelných
signalizačních zařízení na Komořanské ulici a za podmínky zahájení realizace výstavby nejdříve v roce 2018.

J. Slezák nechal dále hlasovat o jednotlivých návrzích.

...

VURM souhlasí se znovu pořizováním změny Z 1424/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy.

pro / proti / zdržel se

6 / 0 / 2 (A. Zábranský)

Zástupci zpracovatele urbanistické studie Komořan, ateliéru UNIT architekti by se nyní rádi
sešli se zástupci Central Group, aby se pokusili najít společnou řeč ve věci optimálního zastavění louky Na Šabatce.